_MST_kubasova viera_kooperativa_002 orez
Viera Kubašová
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.

Strážkyňa financií v poisťovni roka

Finančný sektor v súťaži CFO reprezentuje Viera Kubašová z Poisťovne SLSP, dnes poisťovne Kooperativa.

Poisťovňa Slovenskej sporiteľne (SLSP) získala vlani výročnú cenu TRENDU Poisťovňa roka. Pomohol jej najmä rast trhového podielu a dobrá rentabilita, no jej ďalšou silnou stránkou bola stabilita – v hodnotení TRENDU sa dlhodobo umiestňovala na prvých miestach.

Pod tieto výsledky sa podpísala aj finančná riaditeľka a členka predstavenstva Viera Kubašová. „Úlohu CFO nevidím len v správnom účtovaní a vykazovaní, ale aj v komplexnom chápaní všetkých činností poisťovne a ich dlhodobého vplyvu na finančnú situáciu spoločnosti. Zisk, bilančná hodnota a cash flow, ktorý sme dosiahli v minulom roku, je výsledkom dlhoročného riadenia“, hovorí V. Kubašová. V poisťovni pôsobí od založenia (2003), ako členka predstavenstva a CFO od roku 2007 a okrem financií, riadenia aktív a rizika sa starala aj o rozvoj ľudských zdrojov.

Biznis potenciál

Pri zdravom fungovaní majú poisťovne kladný cash flow a potrebujú investovať vlastné zdroje i prostriedky klientov. To je v podmienkach nízkych úrokových výnosov, ktoré trvajú už niekoľko rokov, náročné. Ako teda zhodnotiť prostriedky tak, aby dosahovali výnos minimálne vo výške garancií z poistenia a zároveň nevystavili poisťovňu veľkému riziku?

Viera Kubašová vidí cestu, okrem samotného investovania a diverzifikácie rizika, v mnohých menších či väčších krokoch a opatreniach, ktoré sú systematické a podporujú biznis poisťovne. „Je to veľmi široký záber s komplexnými súvislosťami. V tomto procese sa nedá oddeliť rozhodnutie finančného riaditeľa alebo manažéra zodpovedného napríklad za riadenie likvidity alebo riadenie rizík“, vysvetľuje V. Kubašová.

A čo inovácie? „Poisťovňa SLSP bola od svojho vzniku priekopníkom moderných technológií. Aj tu je obrovský potenciál využitia inovácií, napríklad pri uzatváraní poistenia alebo v platobnom styku“, hovorí V. Kubašová.

Pravdivé dáta sú základ

Dostupnosť dát a schopnosť ich využívať považujem dnes za nevyhnutnosť. Rozhodnutia nemôžu byť založené na pocite, ale na analýzach správania sa klientov v minulosti, platobnej disciplíne a na odhadoch možných trendov“, upozorňuje V. Kubašová. Dáta umožňujú okrem iného zlepšovať riadenie pohľadávok a procesy vymáhania. Poisťovňa SLSP ako bankopoisťovňa, ktorá využíva distribučnú sieť Slovenskej sporiteľne, má čiastočne uľahčenú pozíciu. No bez ďalších krokov by vo výbere poistného i výške pohľadávok nedosiahla dnešnú úspešnosť, výnimočnú na slovenskom poistnom trhu.

Viera Kubašová je zástancom najlacnejších a zároveň najspoľahlivejších spôsobov platenia poistného (z pohľadu klienta i poisťovne). Preferuje inkaso a na rozdiel od niektorých poisťovní neustúpila od neho ani pri prechode na SEPA, keď v určitom smere zvýhodnilo klientov. Prechod na poštové poukážky by bol krokom späť, navyše nákladným a málo efektívnym. Posledným krokom bolo zavedenie adresných sms upozornení klientov. Nielenže sa znížili náklady na zasielanie papierových upomienok, ale poisťovňa dokáže flexibilnejšie reagovať. Niektorí klienti napríklad opakovane zadávajú nesprávny variabilný symbol alebo pravidelne platia nesprávnu sumu. Vyrieši to často jediná sms.

Ako udržať správnych ľudí

V personálnej práci považuje V. Kubašová za kľúčovú motiváciu a spokojnosť zamestnancov. Tomu prispôsobila systém hodnotenia ich výkonu (ako aj hodnotenia manažérov zamestnancami), aby bol čo najviac transparentný a odstraňoval subjektivitu. Vlani sa k nemu pridal nový systém odmeňovania, ktorý bol reakciou na situáciu na trhu práce – nedostatok kvalifikovaných ľudí a s tým spojený tlak na personálne náklady. Výrazne pomohol znížiť fluktuáciu, ktorá vlani klesla na 6,7 percenta, pričom rok predtým dosahovala 17,4 percenta. Vo finančníctve však nie je dôležitý len výkon, ale aj etika biznisu. „Etický kódex bez reálneho napĺňania je len kus papiera. Osobne sa snažím v každom zamestnancovi nie prebudiť, ale posilňovať zásady etického správania. Kto má aké základy, na ktorých sa dá stavať, väčšinou zistím už na prijímacom pohovore“, hovorí V. Kubašová.

Poznámka

Poisťovňa SLSP sa v apríli zlúčila so sesterskou poisťovňou Kooperativa. Nominácia Viery Kubašovej do súťaže CFO roka 2017 sa týka jej výsledkov za uplynulý rok. Na zlúčení oboch poisťovní sa okrem toho významne podieľala a v Kooperative zostala členkou predstavenstva, kde na tejto pozícii pôsobí od roku 2014.

Foto TREND Maňo Štrauch

Nominačný formulár CFO roka 2022