Štatút ocenenia

1. O OCENENÍ CFO ROKA

Ocenenie CFO roka plynulo nadväzuje na tradíciu ankety Finančný manažér organizovanej týždenníkom TREND, ktorá vznikla v roku 2008. Toto ocenenie má  za úlohu odmeniť tých najlepších finančných riaditeľov/CFOs a vyzdvihnúť tak ich mimoriadny prínos pre svoj tím, firmu, ako aj celú spoločnosť a potvrdiť vysokú úroveň finančného riadenia na Slovensku.

Ocenenie CFO roka organizuje spoločne týždenník TREND a CFO Club, asociácia finančných riaditeľov na Slovensku.

2. NOMINÁCIE

KTO MOŽE BYŤ NOMINOVANÝ?

Finančný riaditeľ pôsobiaci na Slovensku, ktorý počas roku preukázal pozoruhodné výsledky a najvyššie kvality v oblasti finančného riadenia, ale aj výrazne prispel k rozvoju talentov, inovácií a sociálnej zodpovednosti na Slovensku.

Nominovaný musí spĺňať nasledujúce kritériá:

  • Nominovaný musí byť na pozícii finančného riaditeľa/CFO alebo inej ekvivalentnej pozícii v spoločnosti v súkromnom alebo verejnom sektore
  • Nominovaný musí byť na tejto pozícii minimálne po dobu 1 roka
  • Nominovaný je navrhovaný odbornou komisiou
  • Nominovaný nesmie byť zamestnancom spoločnosti, ktorej predstavitelia sú členmi odbornej komisie.
  • Členovia odbornej komisie a ich blízke osoby nemôžu byť nominovaní
  • Nominanta môže navrhnúť aj verejnosť, o nominácii rozhodne komisia.

POVINNOSTI NOMINOVANÉHO

Nominovaný je povinný v stanovenom termíne:

MOŽE BYŤ NIEKTO NOMINOVANÝ VIACKRÁT?

Áno (maximálne dvakrát po sebe)

MOŽE PREDCHÁDZAJÚCI VÍŤAZ VYHRAŤ ZNOVU/ BYŤ NOMINOVANÝ?

Nie

3. ODBORNÁ KOMISIA

Odborná komisia je zložená zo zástupcov vyhlasovateľov, t.j. týždenník TREND, CFO Club a odborníkov zo spoločnosti BDO, Deloitte, EY, KPMG, PwC a SAF. Každý ročník má svojho odborného garanta, ktorým je jeden z členov komisie, podľa schváleného plánu.

4. HODNOTENIE

Hodnotenie sa skladá z niekoľkých častí. Komisia posúdi:

  1. kvantitatívne ukazovatele a výsledky spoločnosti nominovaného (váha v celkovom hodnotení je 35%),
  2. kvalitatívne parametre vychádzajúce z písomných odpovedí nominovaného na otázky dotazníku kvalitatívneho hodnotenia (váha v celkovom hodnotení je 65%),
  3. Súčasťou hodnotenia je aj interview s kandidátmi, ktoré vedú členovia komisie.

Výsledky hodnotenia pre komisiu spracuje odborný garant ankety. Odborná komisia na základe výsledkov hodnotenia vyberie 5 finalistov a určí ich priebežné poradie. Títo nominanti sú predstavení v prílohe týždenníka TREND a z nich sa hlasuje o víťazovi.

5. ČASOVÝ HARMONOGRAM

Návrh časového harmonogramu pripraví vyhlasovateľ ankety na začiatku kalendárneho roka a oznámi termín uzatvárania nominácií a vyhlásenia výsledkov v danom kalendárnom roku.

6. KTO MOŽE HLASOVAŤ O VÍŤAZOVI?

Víťaza určuje odborná komisia ako aj široká verejnosť. Odborná porota ovplyvní výsledok hlasovania váhou 50 percent.  Ďalšími 50 percentami zaváži výsledok online hlasovania na www.cforoka.sk. Hlasovať môže každý po registrácii na www.cforoka.sk a to len jedenkrát.

7. KEDY A KDE BUDE VYHLÁSENÝ VÍŤAZ?

Vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie ocenenia víťazovi titulu CFO roka sa uskutoční počas galavečera CFO roka, ktoré sa koná každý rok v júni.

Na slávnostné podujatie budú pozvané najvýznamnejšie osobností z oblasti finančného riadenia na Slovensku spolu s partnermi. Slávnostného ocenenia  sa zúčastnia členovia komisie, partneri podujatia ako aj predchádzajúci víťazi ankety.