1. O OCENENÍ CFO ROKA

Ocenenie CFO roka plynulo nadväzuje na tradíciu ankety Finančný manažér organizovanej týždenníkom TREND, ktorá vznikla v roku 2008. Toto ocenenie má  za úlohu odmeniť tých najlepších finančných riaditeľov/CFOs a vyzdvihnúť tak ich mimoriadny prínos pre svoju firmu, tím, ako aj celú spoločnosť a potvrdiť vysokú úroveň finančného riadenia na Slovensku.

Ocenenie CFO roka organizuje CFO Club, asociácia finančných riaditeľov na Slovensku.

2. NOMINÁCIE

KTO MOŽE BYŤ NOMINOVANÝ?

Finančný riaditeľ pôsobiaci na Slovensku, ktorý počas roku preukázal pozoruhodné výsledky a najvyššie kvality v oblasti finančného riadenia, manažmentu spoločnosti, alebo pri získavaní finančných zdrojov, či tvorbe/pripomienkovaní legislatívnych návrhov a podpore vzdelávania, ale aj výrazne prispel k rozvoju talentov, inovácií a sociálnej zodpovednosti na Slovensku.

Nominovaný musí spĺňať nasledujúce kritériá:
• Nominovaný musí byť na pozícii finančného riaditeľa/CFO alebo inej ekvivalentnej pozícii v spoločnosti v súkromnom alebo verejnom sektore
• Nominovaný musí byť na tejto pozícii minimálne po dobu 1 roka v období hodnotenia a zaradenia do short listu
• Nominovaný je navrhovaný odbornou komisiou, alebo ho môže navrhnúť aj verejnosť a potvrdiť komisia
• Nominovaný nesmie byť zamestnancom spoločnosti, ktorej predstavitelia sú členmi odbornej komisie
• Členovia odbornej komisie a ich blízke osoby nemôžu byť nominovaní

POVINNOSTI NOMINOVANÉHO
Nominovaný je povinný v stanovenom termíne:
• vyplniť dotazník kvalitatívneho hodnotenia
• poskytnúť finančné výkazy spoločnosti, v ktorej je na pozícii finančného riaditeľa za posledné 3 účtovné obdobia
• absolvovať interview s členom odbornej komisie

MOŽE BYŤ NIEKTO NOMINOVANÝ VIACKRÁT?
Áno (nominovaný môže byť maximálne trikrát a maximálne dvakrát môže byť medzi finalistami)

MOŽE PREDCHÁDZAJÚCI VÍŤAZ VYHRAŤ ZNOVU/ BYŤ NOMINOVANÝ?
Nie

3. ODBORNÁ KOMISIA

Odborná komisia je zložená zo zástupcov CFO Clubu a odborníkov zo spoločnosti BDO, Deloitte, EY, KPMG, PwC a SAF. Každý ročník má svojho odborného garanta, ktorým je jeden z členov komisie, podľa schváleného plánu.
Členovia odbornej komisie sú:
Ivana Lorencovičová, Country Managing Partner, Deloitte  /odborný garant ocenenia pre rok 2022
Zuzana Slovincová, riaditeľka CFO Clubu
Martin Gallovič, Country Managing Partner, PwC
Peter Gunda, Partner, BDO
Miroslav Bielčik, viceprezident Slovenskej asociácie finančníkov
Tomáš Přeček, Partner, EY
Ľuboš Vančo, Chairman of the Partner Board, KPMG Slovensko

4. HODNOTENIE

Hodnotenie sa skladá z niekoľkých častí. Komisia posúdi:
a) kvantitatívne ukazovatele a výsledky spoločnosti nominovaného (váha v celkovom hodnotení je 35%),
b) kvalitatívne parametre vychádzajúce z písomných odpovedí nominovaného na otázky dotazníku kvalitatívneho hodnotenia (váha v celkovom hodnotení je 65%),
c) Súčasťou hodnotenia je aj interview s kandidátmi, ktoré vedú členovia komisie.
Výsledky hodnotenia pre komisiu spracuje odborný garant ankety. Odborná komisia na základe výsledkov hodnotenia vyberie 5 finalistov a určí ich priebežné poradie. Títo nominanti sú predstavení v prílohe týždenníka TREND a z nich sa hlasuje o víťazovi.

5. ČASOVÝ HARMONOGRAM

Návrh časového harmonogramu pripraví vyhlasovateľ ankety na začiatku kalendárneho roka a oznámi termín uzatvárania nominácií pre aktuálny ročník, ktorým je 10.3.2023 a vyhlásenie výsledkov bude 26.9.2022.

6. KTO MOŽE HLASOVAŤ O VÍŤAZOVI?

Víťaza určuje odborná komisia ako aj široká verejnosť. Odborná porota ovplyvní výsledok hlasovania váhou 50 percent. Ďalšími 50 percentami zaváži výsledok online hlasovania na www.cforoka.sk. Hlasovať môže každý jedenkrát od 6.-22.9.2023 na www.cforoka.sk.

7. KEDY A KDE BUDE VYHLÁSENÝ VÍŤAZ?

Vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie ocenenia víťazovi titulu CFO roka sa uskutoční počas slávnostného galavečera CFO roka 26.9.2023. Na slávnostné podujatie budú pozvaní finalisti, najvýznamnejšie osobnosti z oblasti finančného riadenia na Slovensku spolu s partnermi , členovia komisie, partneri podujatia ako aj predchádzajúci víťazi ankety.

Nominačný formulár CFO roka 2022