TV JOJ Group dosiahla historický zisk aj napriek miernemu poklesu tržieb

 Spoločnosť dokázala vďaka optimalizácii nákladov aj počas krízového obdobia dosiahnuť rekordný zisk. „Možnosti sme našli v prehodnotení nákladov na vyrábané televízne programy, v zmene stratégie a taktiky marketingových aktivít, ktoré zamerali svoju snahu na iné platformy, či v samotnom prenose signálu.“ hovorí finančný riaditeľ skupiny Mojmír Mlčoch nominovaný na CFO roka 2020.

 

Slovenská produkčná, ktorá zastrešuje aktivity TV JOJ Group, dosiahla vlani tržby 87 miliónov eur, čo predstavuje mierny medziročný pokles o zhruba 900-tisíc eur. Čistý zisk spoločnosti však vystrelil z 1,4 na 6,4 milióna eur.

Mojmír Mlčoch pôsobí ako finančný riaditeľ JOJ Group, ktorá zahŕňa v Čechách aj na Slovensku šesť firiem. Finančnej divízii, ktorá je priamo zodpovedná za hospodárske výsledky skupiny, šéfuje už siedmy rok. Okrem toho v Slovenskej produkčnej zastáva aj funkciu člena predstavenstva a v materskej spoločnosti JOJ Media House pôsobí ako člen dozornej rady. „Za devízu považujem možnosť mať veľkú mieru nezávislosti z hľadiska finančného vedenia spoločnosti, čo zároveň prináša aj vysokú mieru zodpovednosti za akékoľvek rozhodnutia.“

Reštrukturalizácia nákladov a adaptácia na novú situáciu

Pandémia v minulom roku zasiahla aj skupinu JOJ. Najväčší problém nastal v prvom polroku s inzerciou, keď zadávatelia reklamy významne škrtli rozpočty.

Straty na výnosoch počítala TV JOJ Group v prvom polroku v desiatkach percent. Úlohou M. Mlčocha bolo prehodnotiť náklady tak, aby nižšie výnosy neohrozili chod televízie a jej trhový podiel. Okrem udržania nákladov na najnižšej možnej úrovni bolo potrebné zastabilizovať spoločnosť, zachovať kvalitu, napredovanie a konkurencieschopnosť na televíznom trhu.

Televízne prostredie ako také považuje za špecifické aj z pohľadu finančného riadenia. CFO je nielen strážcom rozpočtov, ale zároveň partnerom pre ostatných členov predstavenstva a akcionárov. Zladiť finančné a kreatívne prostredie považuje za špecifikum úlohy CFO v mediálnej skupine. „Aby som to dokázal, potrebujem rozumieť tomu, ako to v našej televíznej „továrni“ funguje z pohľadu tvorby, kreatívy a výroby.“

Najväčšiu úsporu v objeme vyše troch miliónov eur dosiahol v oblasti nákladov na vysielanie vlastných a licencovaných programov. „Na jar sme takmer nevyrábali, no naše aktivity a plánovanie nových formátov a žánrov na sezónu nebolo stopnuté. Medzitým sme sa sústredili na online platformy a na udržanie chodu denných formátov. Keď sme dostali od ministerstva červenú v pokračovaní vlastnej tvorby, ktorá je pre nás kľúčová, všetko bolo komplikovanejšie a časovo náročnejšie, než pred pandémiou. Prioritou bolo zachovať chod televízie, vysielať denné stabilné formáty ako spravodajstvo či off-timové formáty a zároveň pri výrobe dodržiavať všetky bezpečnostné opatrenia. A keď nám konečne vládne opatrenia dovolili začať opäť s výrobou, situácia bola veľmi zložitá, pretože opatrenia boli prísne. Často sme napríklad kvôli karanténam museli celý proces preplánovať, čo vyvolávalo tlak na náklady. No napokon sme to finančne ustáli.“

Interným auditom dokázali nájsť v spoločnosti náklady vo výške ďalšieho takmer jedného milióna eur. Týkali sa najmä inovatívneho prístupu k marketingu, prenosu signálu, licenčného softvéru či iných operatívnych nákladov.

Dôležitým cieľom spoločnosti v prvej polovici minulého roka bolo dosiahnuť odklad splátok, ktorými sa financovala produkcia.  „V prvej polovici minulého roka, keď bola situácia zložitá, sa nám s bankami podarilo dohodnúť na predĺžení splatností faktoringu a uvoľnený cash-flow umožnil firme preklenúť výpadok výnosov a úvery sme tak boli schopní platiť včas.“

Na televíziu a jej produkty nie je možné nazerať iba cez excelovské tabuľky. Rozhodnutia ekonómov v tomto type spoločnosti sú vždy jedinečným riešením nečakaných situácií bez ohľadu na okolnosti. A tie vznikali v produkcii vlastných programov, v nákupe licencovaných titulov, či v tvorbe marketingovej komunikácie.

Za úspech v rámci krízového manažmentu považuje fakt, že nedošlo k prepúšťaniu zamestnancov. „V druhej polovici roka sa objem reklamy zvýšil, a tak som rád, že sme to zvládli aj bez znižovania zamestnanosti,“ konštatuje M. Mlčoch. Vďaka tomu sa Slovenskej produkčnej podarilo zvýšiť konsolidovaný zisk EBITDA z 9,8 milióna eur v roku 2019 na vlaňajších 13,6 milióna eur.

Štyri úspešné emisie dlhopisov

Ďalšou z dôležitých funkcií M. Mlčocha je zabezpečenie financovania skupiny. Významným komponentom je pôžička od materskej spoločnosti JOJ Media House (JMH), ktorá pôsobí na Slovensku, v Čechách, v Rakúsku a v Chorvátsku, a vlastní 95 percent JOJ Group. JMH získava peniaze emisiou dlhopisov. CFO skupiny má ako člen dozornej rady za sebou štyri úspešné emisie, pripravuje piatu.

Viac než 50 percent dlhu JOJ Group tvorí bankové financovanie, pričom skupina intenzívne spolupracuje s vyše desiatimi financujúcimi domami na slovenskom aj českom trhu.

Spoločnosť za posledné roky urobila zmeny aj vo financovaní nákupu majetku. Vo veľkej miere začala využívať lízing. Zmeny nastali taktiež v oblasti financovania výroby filmov a seriálov, nástrojom sa stal dodávateľský faktoring.

Viac TV staníc, nové platformy a nižší dlh

Okrem financií zastrešuje M. Mlčoch aj oblasť rozvoja obchodných príležitostí. „Od roku 2017 sme dokázali významne znížiť zadlženie – až o 27%  a pre nás veľmi dôležitý ukazovateľ, hrubý dlh EBITDA zo 6,9 v roku 2017 na 2,9 v roku 2020. Zároveň sme štvornásobne zvýšili počet televíznych staníc – do portfólia JOJ Group aktuálne spadá jedenásť kanálov,“ bilancuje.

TV JOJ Group ročne vyrába okolo dvadsať vlastných formátov, pričom viac ako polovica je každý rok nových. „Pokiaľ ide o vlastnú tvorbu, ktorá je u nás na vysokej úrovni, je trh veľmi konkurenčný. Na starosti mám tiež spustenie a akvizície nových platených TV kanálov na Slovensku a v Česku, a to z finančného hľadiska aj z pohľadu zastrešenia kompletného projektového manažmentu a exekutívy,“ hovorí M. Mlčoch.

Za významnú považuje M. Mlčoch hlavne kvalitu svojho tímu. Ten najužší tvorí 24 ľudí, no celkovo zastrešuje riadenie šiestich firiem v rámci JMH v Čechách aj na Slovensku.

„Kvalitné pracovné podmienky, stabilitu, manažovanie talentov a otvorenú komunikáciu považujem v riadení za kľúčové.

Schopnosť adaptovať sa na novú situáciu na televíznom trhu a reagovať na ňu vníma ako jeden zo svojich osobných cieľov. „Dramatické zmeny nastali v oblasti distribúcie, nových streamovacích služieb, online platforiem, sociálnych sietí a uvedomujeme si nové príležitosti aj výzvy, ktoré kríza v pandemickom období priniesla. Som hrdý, že napriek všetkým komplikáciám na jeseň prichádzame na trh s novými formátmi niekoľkých žánrov, či novým kontentom v online prostredí a na sociálnych sieťach,“ uzatvára.

 

Autor: Peter Scherhaufer, TREND

TV JOJ Group dosiahla optimalizáciou historický zisk | TREND

Nominačný formulár CFO roka 2022