Zuzana Benešová

CFO

Donau Farm Group

Zuzana Benešová

CFO, Donau Farm Group

Finančná riaditeľka Donau Farm Group Zuzana Benešová je jednou zo siedmych nominovaných na cenu CFO roka 2022.

Skupina Donau Farm, ktorá dlhodobo ukazuje, že podnikanie v agrosektore môže byť ziskové ale aj udržateľné, inovatívne a spoločensky zodpovedné, sa v roku 2022 stala novým lídrom v slovenskom agrosektore. Spoločnosť hospodári na farmách v dunajskostredskom, galantskom a levickom regióne a akvizícia konkurencie z roku 2022 jej priniesla nielen zvýšenie ale najmä znásobenie zisku a rentability nákladov.

Pozrite si jej videovizitku

Zuzana Benešová má ako CFO veľmi široký záber. Podarilo sa jej implementovať množstvo zlepšení, zmodernizovala a zefektívnila IT štruktúru, zaviedla pravidelný procesný audit. V súčasnosti zodpovedá nielen za finančný manažment, ale aj HR, IT, právnu agendu a nastavovanie optimalizácie a procesov v rámci celej skupiny Donau Farm Group, pričom sa orientuje najmä na neustále zdokonaľovanie systémov, digitalizáciu, zníženie administratívnej náročnosti a zabezpečenie bezstresového prostredia pre zamestnancov. Celá skupina Donau Farm má 180 zamestnancov, pričom Zuzana Benešová riadi pozemkové a finančné oddelenie, každé s 13 zamestnancami.

Preferujú dánske zdroje

V Donau Farm Group zodpovedá práve Zuzana Benešová za zabezpečovanie finančných zdrojov, pričom prioritnou stratégiou je používanie vlastných zdrojov. V otázke financovania pri dlhodobých investíciách skupina využíva úverové zdroje z Dánskej banky a iba výnimočne používa domáci bankový úver so splatnosťou do 2-3 rokov.

Iniciatívy vo finančnom riadení

Zuzana Benešová zaviedla v Donau Farm Group v posledných rokoch viacero úspešných inovatívnych procesov a opatrení v rôznych oblastiach života spoločnosti. K tým najvýznamnejším z pohľadu finančného riadenia patrí centralizácia nákupov výrobných vstupov, čo viedlo k celkovému zníženiu nákladov spoločnosti v priemere o 20%. Ďalšou inováciou zavedenou v posledných rokoch bola aj centralizácia správy aktív, čo viedlo z pohľadu finančného riadenia k zvýšeniu majetku a zníženiu úrokovej sadzby. Inováciou vedúcou k úsporám bola aj optimalizácia poistenia, ktorá bola zavedená počas posledných troch rokov finančného riadenia Zuzanou Benešovou. Výzvou vedúcou k inováciám, zrejme ako pre všetky spoločnosti bola pandémia COVIDu. S ohľadom na IT bezpečnosť spoločnosť zabezpečila pre svojich zamestnancov administratívy a vedúcich vo výrobe možnosť práce z domu a vytvorila aj systém striedania tímov v technológiách. Zuzana Benešová pokračuje v zavádzaní nových zmien a opatrení aj v súčasnosti: „Aktuálne sa venujem ďalšiemu vývoju a optimalizácii dát produkcie a administratívy v čase, automatizácii dát a výstupov kľúčových parametrov pre každodenný režim predaja naskladňovania, presunu komodít a ich predaja.“

Zavádzanie nových technológií

Zuzana Benešová v rámci finančného riadenia Donau Farm Group sa cielene venuje sledovaniu a štúdiu nových technológií a technologických postupov, ktorých cieľom je udržateľnosť, ekologický prístup a tiež finančná úspora a podporuje aj zavádzanie disruptívnej technológie: „Vo výrobnom procese meníme technológie, ktorých cieľom je vďaka analytickému kamerovému systému na ramenách postrekovača aplikovať chemický postrek iba na bod, ktorý to potrebuje, postrek sa neaplikuje plošne. Vďaka takejto digitalizácii parcely máte presný prehľad stavu a potrebnej aplikácie účinnej látky a týmto sa úspora prenáša priamo do financií podniku, či už vo forme úspor nákladov na postrek, alebo formou zvýšenia výnosu na úrode.“

Nulová fluktuácia a dôraz na vzdelávanie

Zuzana Benešová ešte ako CEO Donau Farm Group zaviedla jednoduchú štruktúru firmy a otvorenú firemnú kultúru, a teda právo zamestnancov kedykoľvek priamo hovoriť s riaditeľom/riaditeľkou. K najdôležitejším nástrojom motivácie zamestnancov uvádza, že „osobne vedie pravidelné personálne rozhovory so všetkými zamestnancami spoločnosti. Tieto rozhovory sú presne o tom, aby sme ako zamestnávateľ získali spätnú väzbu na prácu, kolegov, procesy, vedenie a tiež návrhy na vylepšenie vo všetkých spomenutých oblastiach, súčasne pochopiteľne aj o zamestnancovi, jeho očakávaniach a potenciáloch.“ Súčasťou firemnej kultúry Donau Farm Group je podpora systému vzdelávania a pravidelné posielanie zamestnancov spoločnosti na školenia potrebné k ich činnosti a k tomu, aby mali aktuálne znalosti.

Snaha o trvalú udržateľnosť životného prostredia

Zuzana Benešová ako finančná riaditeľka za jeden z kľúčových cieľov spoločnosti považuje udržateľnosť a ochranu životného prostredia. Donau Farm Group nielenže implementuje inovatívny a udržateľný spôsob obrábania pôdy a hospodárenia v poľnohospodárstve, ale taktiež kultivuje prostredie, zdieľa poznanie s farmármi, čím kultivuje celý sektor poľnohospodárstva na Slovensku: „Pravidelne komunikujeme celé roky s komorami, či ochranármi a snažíme sa v maximálnej miere vytvárať podmienky tak, aby sme predišli akémukoľvek poškodeniu napríklad včelstva, zvery, v dnešnej dobe už používame metódy na udržanie vody v pôde a cielene sa orientujeme na postupy a metódy obrábania pôdy tak, aby sme zachovali čo najviac živín a vody v pôde, aby sme používali technológie s čo najmenším podielom znečistenia ovzdušia.“

Zuzana Benešová, MSc, MBA, celú dekádu riadila ako CEO dánsku skupinu Donau farm, jednu z najväčších poľnohospodárskych skupín, pôsobiacej na našom území.  V súčasnosti je jej finančnou riaditeľkou a taktiež prostredníctvom vlastnej spoločnosti Optimal Management ako profesionálna externá konzultantka, pomáha a radí iným podnikom v oblastiach riadenia podnikov, efektívneho nastavenia manažmentu, financií, či celých procesov riadenia. Na svojom konte má aj ocenenie poľnohospodárska manažérka roka 2011 v súťaži TOP AGRO.

Zdieľať článok

CFO roka

CFO roka je ocenenie osobností za ich mimoriadny prínos, profesionálne výsledky a verejnú aktivitu v oblasti finančného riadenia na Slovensku.

Informácie

Organizátor

© 2024 CFO Club. All Rights Reserved.

Nominačný formulár CFO roka 2022