Vladimír Podolinský

CFO

TAURIS, a.s.

Vladimír Podolinský

CFO, TAURIS, a.s.

Finančný riaditeľ Vladimír Podolinský je jedným zo siedmych nominovaných na cenu CFO roka 2022.

Vladimír Podolinský v posledných dvoch rokoch ako CFO koordinoval zlúčenie piatich spoločností do TAURIS a.s. Projekt zastrešoval nielen v rámci finančného manažmentu, ale zodpovedal aj za priamu realizáciu právnych krokov zlúčenia a organizačné zmeny skupiny. TAURIS, a.s. (TAURIS GROUP) v súčasnosti tvoria tri výrobné závody na produkciu mäsa a mäsových výrobkov plus RYBA Košice a sieť 110 predajní Mäsiarstvo u Býka, ktoré plánujú rozšíriť aj do Čiech. Súčasťou skupiny je prevádzka logistiky a distribúcie a skupina je primárne financovaná z vlastných zdrojov.

Pozrite si jeho videovizitku

Napriek medziročnému poklesu dosiahol TAURIS GROUP v dynamickom roku 2022 historicky tretí najlepší výsledok.

 

Vladimír Podolinský zastrešuje pre TAURIS, a.s. všetky aspekty agendy CFO a ako člen predstavenstva je súčasťou vrcholového manažmentu. Jeho divíziu financií a IT tvoria oddelenia daní a účtovníctva, reportingu, controllingu a IT, celkom je pod jeho riadením 37 osôb. Finančný manažment skupiny je súčasťou všetkých úrovní riadenia spoločnosti, aj v strategickej rovine. K prioritám Vladimíra Podolinského patrí automatizácia a digitalizácia procesov a podpora riadenia investičnej činnosti.

Primárne sú vlastné zdroje

Vladimír Podolinský k získavaniu finančných zdrojov pre spoločnosť uvádza, že „v posledných rokoch v podstate nebolo potrebné riešiť iné financovanie a to najmä s ohľadom na výsledky spoločnosti/skupiny.“   V prípade potreby cudzích finančných zdrojov  celý proces získavania takýchto zdrojov realizuje CFO, ale výber finálneho subjektu podlieha koordinácii a schváleniu holdingom ECO-INVESTMENT, pod ktorý TAURIS, a.s. patrí. Ako teda z vyššie uvedeného vyplýva, spoločnosť je financovaná najmä vlastným kapitálom, pôžičkami od akcionára a v menšej miere pri financovaní motorových vozidiel aj úvermi od bankových resp. leasingových inštitúcií.

Projekt zlúčenia ako najdôležitejšia agenda

Za najdôležitejšiu agendu ako aj rozhodnutie skupiny vo finančnom riadení v posledných dvoch rokoch považuje Vladimír Podolinský projekt zlúčenia piatich spoločností do TAURIS, a.s. a tým aj zavŕšenie komplexnej centralizácie procesov finančného manažmentu a IT. Spoločne so zlúčením prebehla aj modernizácia a konsolidácia IT infraštruktúry, ktoré prispeli k zjednodušeniu a zefektívneniu fungovania spoločnosti vrátane zníženia prevádzkových nákladov. CFO bol v rámci týchto procesov zodpovedný za kompletné riadenie a koordináciu projektu nielen v rámci finančného manažmentu (zjednotenie IT systémov, migrácia dát, nová koncepcia reportingu, kalkulácií, implementácia jednotnej metodiky účtovnej evidencie atď.), ale aj priamou realizáciou právnych krokov zlúčenia a koordináciou ostatných aktivít (napr. organizačné zmeny, komunikácia zamestnancom a partnerom, preverenie zmluvnej dokumentácie atď.).

Automatizácia a digitalizácia ako priorita CFO

Divízia financií a IT, ktorú má v TAURIS, a.s. na starosti CFO, má ako jednu z priorít digitálnu transformáciu podniku. Vladimír Podolinský viedol aktivity smerujúce k automatizácii prevodov dát medzi jednotlivými informačnými systémami a prevádzkami. Taktiež zastrešil automatizáciu účtovnej evidencie či postupný rozvoj a zlepšovanie reportingu a controllingu. V súčasnosti prebieha v spoločnosti digitálna transformácia nielen v oblasti financovania napr. digitalizácia dodacích listov ako aj na úrovni digitalizácie a automatizácie účtovnej evidencie.

Ochrana životného prostredia ako najväčšia výzva trvalej udržateľnosti podniku

Podľa CFO kladie TAURIS, a.s. veľký dôraz na zodpovedné podnikanie a dosah jej činnosti na životné prostredie, sociálnu oblasť a oblasť vedenia a riadenia firmy. Vladimír Podolinský sa ako člen vrcholového manažmentu podieľa na rozhodovaní o aspektoch trvalej udržateľnosti a takisto je zodpovedný za ich implementáciu nielen v rámci Divízie financií a IT.

Vladimír Podolinský považuje environmentálny aspekt podnikania za jednu z najväčších výziev trvalej udržateľnosti potravinárskej výroby a uvádza, že „environmentálny faktor je súčasťou investičného rozhodovania, vzhľadom na rozsah investičných aktivít sa jedná o významný aspekt činnosti skupiny. Sleduje sa zníženie energetickej náročnosti výrobných procesov a prevádzky objektov, využitie alternatívnych zdrojov energie, minimalizácia nebezpečných látok, oblasť odpadového hospodárstva ako aj ďalšie oblasti.“

Sociálny aspekt zodpovedného podnikania napĺňa spoločnosť širokou podporou rôznych komunít – škôl, cirkví, športových inštitúcií či kultúrnych projektov. Spoločnosť sa taktiež významne podieľala na dlhodobej potravinovej a finančnej pomoci Ukrajine a ukrajinským utečencom od začiatku vojny. Ďalšou realizovanou aktivitou v rámci sociálne zodpovedného podnikania je aj program duálneho vzdelávania, ktorý v minulosti priamo inicioval Vladimír Podolinský.

V oblasti vedenia a riadenia má TAURIS, a.s. prijatý etický kódex. Transformácia skupiny prispela pre tretie strany aj k väčšej  transparentnosti štruktúry vlastníckych vzťahov, spriaznených osôb a  v neposlednom rade aj ekonomických transakcií.

Vladimír Podolinský absolvoval štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave a po jeho skončení na nej pôsobil ako doktorand a pedagóg. Na univerzite vyučoval predmety zameriavajúce sa na problematiku finančnej analýzy, finančného plánovania a medzinárodného zdanenia. V spoločnosti TAURIS, a.s. pracuje od roku 2017, v súčasnosti tu pracuje ako CFO a ako člen predstavenstva je súčasťou vrcholového manažmentu.

Zdieľať článok

CFO roka

CFO roka je ocenenie osobností za ich mimoriadny prínos, profesionálne výsledky a verejnú aktivitu v oblasti finančného riadenia na Slovensku.

Informácie

Organizátor

© 2024 CFO Club. All Rights Reserved.

Nominačný formulár CFO roka 2022