Szilárd Kása

CFO

NAFTA, a.s.

Szilárd Kása

CFO, NAFTA, a.s.

Finančný riaditeľ NAFTA, a.s. Szilárd Kása je jedným zo siedmych nominovaných na cenu CFO roka 2022.

Szilárd Kása počas svojho pôsobenia v Nafte vytvoril tím ľudí, ktorí výrazne prispeli k rastu spoločnosti z lokálneho hráča na 6. najväčšieho prevádzkovateľa skladovacích kapacít v Európe.  Vďaka optimálnemu manažovaniu je pozícia NAFTA a.s. v hornej tretine najefektívnejších zásobníkov z pohľadu jednotkových nákladov v rámci EU.

Pozrite si jeho videovizitku

NAFTA a.s. je členom skupiny EPH (Energetický a průmyslový holding) a venuje sa podzemnému skladovaniu zemného plynu, prieskumu a ťažbe uhľovodíkov. Spoločnosť rozvíja aj projekty na skladovanie energie z obnoviteľných zdrojov. Okrem Slovenska je aktívna aj v Českej republike, Nemecku, Veľkej Británii, Rakúsku, Maďarsku a na Ukrajine.

 

Spoločnosť NAFTA, dosiahla v roku 2022 zisk po zdanení vo výške 200 mil. eur (rok 2021: 81 mil. eur). Priaznivý hospodársky výsledok bol ovplyvnený tým, že spoločnosť úspešne pokračovala v implementácii dlhodobo pripravovanej stratégie väčšej orientácie na poskytovanie krátkodobých služieb skladovania. Vďaka zvýšenej volatilite narástol dopyt po týchto krátkodobých službách, pričom spoločnosť NAFTA reflektovala na túto situáciu na trhu so skladovacími kapacitami a zároveň týmto spoločnosť prispela k stabilizácii európskeho trhu s plynom. Pozíciu silného európskeho hráča potvrdzuje aj skutočnosť, že viac ako dve tretiny zisku bolo vytvorených skladovaním pre zahraničných klientov. Spoločnosť na daniach a poplatkoch uhradí štátu 65 mil. eur.

 

 

Szilárd Kása pôsobí v NAFTE od roku 2003 a od roku 2008 je členom jej top manažmentu a podieľa sa na riadení infraštruktúrnych aktivít skupiny EPH v oblasti skladovania zemného plynu a prieskumu a ťažby uhľovodíkov na území Slovenska, ČR, Rakúska, Maďarska, Ukrajiny a Nemecka. Rolu CFO vníma najmä ako rolu lídra zodpovedného za rozvoj svojich kolegov a ich napredovanie spolu s firmou. V tomto sa plne stotožňuje so filozofiou Richarda Bransona: „Postaraj sa o tvojich Kolegov a oni sa postarajú o klientov a celý biznis.“ V rámci role CFO sa identifikuje aj ako strážca procesov, limitov a dodržiavania zákonov (compliance), tvorca hodnoty, ktorý má na starosti nastavenie finančného modelu, dosahovanie úspor pri obstarávaní, návrhy na zlepšenie a vytvorenie kultúry nákladovej orientácie. Potvrdením optimálneho riadenia nákladov je aj pozícia NAFTA a.s. v hornej tretine najefektívnejších zásobníkov z pohľadu jednotkových nákladov v rámci EU. Jeho kompetencie zahŕňajú aj oblasť M&A a investícií. V rámci výkonu funkcie CFO vedie oblasti daní, účtovníctva, reportingu, controllingu, treasury, nákupu, skladového hospodárstva a oblasť Facility & Fleet.

Stratégiou sú medzinárodné akvizície a rast

Oblasť M&A je tiež súčasťou  agendy Szilárda, kde za základ rastovej stratégie považuje medzinárodné akvizície. Ako CFO spoločnosti zodpovedá za správnosť a zmysluplnosť akvizičného modelu, elimináciu daňových rizík, modelovanie pravdepodobných scenárov a kalkuláciu rizík/príležitostí.

Skúsenosti a rýchla reakcia celého tímu NAFTA priniesla významnú hodnotu pre akcionárov

Spoločnosť NAFTA predáva svoju skladovaciu kapacitu na trhu a po liberalizácii energetického priemyslu je rýchlosť a pripravenosť reagovať na nové príležitosti súčasťou práce aj jej CFO. „Vďaka skúsenostiam a vysokej motivácii našich kolegov sme schopní rýchlo nachádzať optimálne daňovo-účtovné riešenia nových obchodných príležitostí aj pri cezhraničných transakciách medzi viacerými trhmi.“ Viaceré inovatívne produkty a riešenia realizovala Nafta medzi prvými z európskych prevádzkovateľov zásobníkov.

Ďalším míľnikom z hľadiska prínosu pre spoločnosť, považuje Szilárd kúpu troch nemeckých zásobníkov: „daná akvizícia bola veľmi úspešná, nakoľko štyri roky po akvizícii sa podarilo splatiť celú kúpnu cenu a zároveň uvedené zásobníky ďalej poskytujú vysoký štandard služieb našim klientom.“

Nafta funguje aj ako kompetenčné centrum pre celý zásobníkový segment a integráciou finančných aktivít celého segmentu,  nastavením spoločného poistného programu, ako aj cash-poolingu celej skupiny dosiahla ročné úspory rádovo v mil. EUR.

Zavádzanie digitálnych technológií zvýšilo efektivitu procesov

CFO sa v spoločnosti venuje aj projektom zavádzajúcim digitálne technológie v oblasti finančného riadenia a nákupných procesov. NAFTA, a.s. v roku 2020 začala s robotizáciou spracovania dokladov (RPA) za účelom optimalizácie spracovania dát pri účtovaní. K tejto téme ďalej Szilárd uvádza, že „zároveň celý nákupný proces máme plne zdigitalizovaný, čo nám pomáha v efektivite výberov aj v dokumentácii. Obdobne väčšina účtovných dokladov a ich obeh je tiež plne digitalizovaný.“  Ako ďalší míľnik vidí CFO NAFTA postupné zavádzanie technológií na báze umelej inteligencie.

Systém vzdelávania vedúci k výchove top manažérov

Vzdelávanie v NAFTA, a.s. je úzko napojené na jej projekty.  Manažment významne podporuje rôzne formy vzdelávania. Efektívnosť takto nastaveného systému vzdelávania podľa Szilárda potvrdzuje skutočnosť, že „viacero kolegov, ktorí k nám nastupovali pred 5-10 rokmi aktuálne vykonávajú kľúčovú rolu projektových, finančných alebo top manažérov na našich projektoch a zahraničných akvizíciách.“

Trvalá udržateľnosť ako dlhodobá priorita

Dlhodobou prioritou spoločnosti NAFTA  je trvalá udržateľnosť a implementovanie jej princípov do všetkých sfér, v ktorých pôsobí. V roku 2012 bola jednou z prvých spoločností v Európe, ktoré testovali možnosť skladovania zmesi zemného plynu a vodíka v prírodných štruktúrach.

V súčasnosti aktivity spoločnosti podliehajú prísnym environmentálnym pravidlám, kontrolovaným štátnymi orgánmi ale aj samotnou spoločnosťou. Szilárd k téme trvalej udržateľnosti v spoločnosti NAFTA, a.s. uvádza, že „okrem prijatých skupinových environmentálnych, sociálnych a riadiacich politík (ESG), sa sústreďujeme najmä na redukciu skleníkových emisii (do roku 2030 dosiahnuť 46% zníženie oproti roku 2022 a do roku 2050 uhlíkovú neutralitu.) a prechod na obnoviteľné zdroje energií.“

Szilárd Kása absolvoval štúdium na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave so zameraním na podnikové financie. V rokoch 2000 až 2003 pôsobil ako finančný audítor. V rokoch 2003 až 2008 pôsobil na viacerých riadiacich pozíciách týkajúcich sa controllingu, výkazníctva a plánovania v spoločnostiach NAFTA a.s. a v SPP a.s. Od roku 2008 je členom top manažmentu NAFTA, a.s..

Zdieľať článok

CFO roka

CFO roka je ocenenie osobností za ich mimoriadny prínos, profesionálne výsledky a verejnú aktivitu v oblasti finančného riadenia na Slovensku.

Informácie

Organizátor

© 2024 CFO Club. All Rights Reserved.

Nominačný formulár CFO roka 2022