Michal Zakarovský

CFO

AGEL SK, a.s.

Michal Zakarovský

CFO, AGEL SK, a.s.

Finančný riaditeľ Michal Zakarovský je jedným zo siedmych nominovaných na cenu CFO roka 2022.

Spoločnosť AGEL je najúspešnejším súkromným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v strednej Európe. Na Slovensku prevádzkuje pätnásť nemocníc. Skupina pod finančným vedením Michala Zakarovského rozširuje svoje pôsobenie do Španielska a aktívne vyhľadáva príležitosti na investície v okolitých krajinách a Blízkom východe.

Pozrite si jeho videovizitku

Michal Zakarovský je finančným riaditeľom skupiny AGEL na Slovensku a v Česku a členom predstavenstva materskej spoločnosti AGEL. Priamo riadi odbory  reportingu a controllingu, financovania, účtovníctva a daní, výkonového účtovníctva, vykazovania a DRG, rozvojové projekty a finančných riaditeľov všetkých dcérskych spoločností. Koordinuje kľúčové strategické oblasti rastu v medicínskych IT technológiách. Ako CFO je spoluzodpovedný za dosiahnutie cieľov spoločnosti vo všetkých oblastiach – finančné, kvalitatívne, strategické a rozvojové. Nepriamo riadi okolo 300 zamestnancov na rôznych odboroch, pričom skupina má približne 14.000 zamestnancov.

Silná finančná pozícia

K pozícii Michala Zakarovského patrí aj získavanie financovania. Pri tejto práci manažuje využívanie interných aj externých zdrojov. Okrem interných zdrojov akcionára využíva bankové financovanie (akvizičné a investičné) a leasingy. CFO uvádza, že „finančná pozícia skupiny je dostatočne silná na to, že nezvažujeme alternatívne formy financovania.“

Úspory vďaka centralizácii finančného riadenia

V uplynulom období Michal Zakarovský zjednotil a zlepšil procesy vo finančnom riadení a podarilo sa mu dosiahnuť aj úsporu mzdových nákladov. Tieto pokroky dosiahol vytvorením jednotného riadenia skupiny centralizáciou obslužných činností, založením centra zdieľaných a podnikových služieb a vytvorením skupinového tímu pre účtovníctvo, controlling a reporting, IT, právne HR a marketing. Týmito opatreniami dosiahol úsporu mzdových nákladov vo výške cca 350 tis. EUR ročne. Ako dôležitý prínos pre finančné riadenie spoločnosti označuje zaangažovanie kľúčových manažérov prostredníctvom zavedenia odmeňovania prostredníctvom programu podieľania sa na zisku.

V oblasti získavania finančných zdrojov k vlastným prínosom posledných rokov uvádza CFO aj získanie investičných dotačných titulov fondov Európskej únie pre rozvoj siete nemocníc.

AI a investícia do startupov v medicíne pomáha skráteniu liečby, prevencii hospitalizácii a tak znižuje náklady

V smerovaní skupiny je jedným z kľúčových zameraní aj oblasti využívania nových technológií, nielen v medicíne ale aj v obslužných činnostiach ako je napr. automatizácia finančných procesov. Michal Zakarovský uvádza, že spoločnosť „sa zaujíma aj o investície do start-upových spoločností v príbuzných odvetviach. Skupina zavádza aj nové postupy v oblasti telemedicíny a elektronizácie medicínskych procesov, za silnej podpory vedenia firmy.“

Vysoká úroveň kontaktov so zamestnancami

V divíziách, ktoré riadi Michal Zakarovský je minimálna fluktuácia, na úrovni 2,5%, čo súvisí s premysleným systémom motivačných nástrojov rôznej povahy, flexibilitou a snahou o čo najkratší reakčný čas: „Používame finančnú a nefinančnú motiváciu. Pri manažovaní talentu sa snažíme o maximálnu flexibilitu, aktívny prístup a skrátenie reakčného času, preto každodenným kontaktom zisťujem spokojnosť a pripomienky podriadených, ktoré sa snažíme bezodkladne realizovať po zvážení a vyhodnotení.“ Uvádza CFO.

 

Okrem týchto opatrení prebieha v spoločnosti aj oficiálne zisťovanie spokojnosti zamestnancov pod gesciou HR. Výsledky zisťovania sa využívajú na úpravu prístupu k manažovaniu ľudí a ich motivácii. Michal Zakarovský uvádza, že sa snažia: „o čo najväčšie sploštenie organizačnej štruktúry, tak, aby mal vrcholový manažment vysokú úroveň kontaktov so zamestnancami práve pre umožnenie rýchlej a flexibilnej reakcie na vzniknuté udalosti.“

Znižovanie uhlíkovej stopy a „paperless hospital“

V rámci cesty k trvalo udržateľnému podnikaniu je možné v aktivitách spoločnosti identifikovať aktivity ako v environmentálnej tak aj v sociálnej i spoločenskej oblasti. K environmentálnym opatreniam patrí snaha o znižovanie uhlíkovej stopy aktivitami orientovanými na zníženie spotreby energií a to tak v prevádzke ako aj v doprave. Spoločnosť taktiež používať  primárne lokálne potraviny, snaží sa minimalizovať množstvo produkovaného odpadu a tiež zvyšovať mieru jeho separácie. „Najväčšou výzvou pre nás je zvládnutie zmeny na „paperless hospital“, čo spolu s využitím AI v medicíne môže významne pomôcť k skráteniu času liečby, prevencii hospitalizácii a zníženiu súvisiacich nákladov s priamym dosahom na zníženie vplyvu na životné prostredie a zlepšenie zdravia obyvateľstva.“ Uvádza k environmentálnym opatreniam CFO.

Michal Zakarovský po štúdiu finančného manažmentu na Univerzite Komenského pracoval na manažérskych pozíciách pre poradenské spoločnosti ako aj v energetike. Na pozíciu finančného riaditeľa skupiny AGEL SK, a.s.. bol prvýkrát menovaný v roku 2017, potom ako ukončil pôsobenie na pozícii riaditeľa projektového manažmentu pre SPP, a.s. Od roku 2021 je finančným riaditeľom pre celú skupinu AGEL, a.s.

Zdieľať článok

CFO roka

CFO roka je ocenenie osobností za ich mimoriadny prínos, profesionálne výsledky a verejnú aktivitu v oblasti finančného riadenia na Slovensku.

Informácie

Organizátor

© 2024 CFO Club. All Rights Reserved.

Nominačný formulár CFO roka 2022