Michal Vach

CFO

Motor-Car Bratislava

Michal Vach

CFO, Motor-Car Bratislava

Finančný riaditeľ Michal Vach je jedným zo siedmych nominovaných na cenu CFO roka 2022.

V roku 2022 prešla skupina Motor-Car zmenou majiteľa a náročným procesom reštrukturalizácie pod vedením Michala Vacha. Ako jej CFO ju so silným dôrazom na podnikovú kultúru posúva z rodinnej firmy do procesnejšie riadenej, medzinárodnej spoločnosti.

Pozrite si jeho videovizitku

Skupinu Motor-Car tvorí materská spoločnosť Motor-Car Bratislava a desať dcérskych spoločnosti na Slovensku, dve v Čechách a dve v Maďarsku. Skupina Motor-Car je súčasťou väčšej skupiny, pričom v roku 2022 došlo k zmene majiteľa a komplexnému procesu reštrukturalizácie financovania. Proces prevodu ako reštrukturalizácie viedol Michal Vach, ktorý aj v súčasnosti zastáva pozíciu CFO.

 

Michal Vach je členom top manažmentu celej skupiny Motor-Car. V materskej spoločnosti má na starosti ekonomické oddelenie, správu pohľadávok, HR  a právne oddelenie, celkovo 17 zamestnancov.  Na úrovni celej skupiny má v zodpovednosti koordináciu ekonomických oddelení v jednotlivých dcérskych spoločnostiach, koordináciu auditu a aj oddelenie controllingu (t.j. ďalších 23 zamestnancov a niekoľko externých poradcov). Napriek zmene majiteľa sa postavenie CFO nezmenilo, Michal Vach zodpovedá aj naďalej za finančné riadenie skupiny Motor-Car.

Sebestačnosť vo finančných zdrojoch

Zahraničný majiteľ skupiny vyžaduje od skupiny Motor-Car sebestačnosť, a preto si všetky zdroje zabezpečuje vo vlastnej réžii. Zmena majiteľa priniesla aj reštrukturalizáciu prevádzkového a investičného financovania, v spolupráci s bankami, keďže skupina prišla o takmer všetky nehnuteľnosti a teda dôležitý zdroj krytia investičného a prevádzkového financovania. Michal Vach k získavaniu finančných zdrojov uvádza: „Vzhľadom k povahe nášho podnikania je kľúčové skladové financovanie vozidiel, ktoré máme pokryté cez leasingové spoločnosti.

Zásadné rozhodnutia finančného riaditeľa

Na pozíciu CFO nastúpil Michal Vach pár týždňov pred nástupom pandémie COVIDu. Prvým jeho významným rozhodnutím na novej pozícii bolo nepopulárne  opatrenie, ktoré súviselo so znížením počtu zamestnancov o 10% v materskej spoločnosti Motor-Car Bratislava, a tiež s plošným dočasným znížením miezd zamestnancov o 20 až 30% no s celkovým efektom úspory vo výšky 1,5 mil. euro v danom roku.

Najdôležitejším rozhodnutím i opatrením uplynulého obdobia bol podľa CFO predaj celej spoločnosti novému majiteľovi. „Na celom projekte spolupracovali ľudia z controllingu, z ekonomických oddelení jednotlivých firiem, interní právnici a zamestnanci z technického úseku zodpovedného za budovy. Moja úloha okrem vedenia celého interného tímu vrátane daňových a právnych poradcov spočívala v stanovení štruktúry transakcie, v príprave predajného prospektu, v komunikácii s právnymi a daňovými poradcami investora, odstraňovaní identifikovaných nedostatkov, podpora pri vyjednávaní o finálnej cene, spolupráca pri príprave finančných častí kúpno-predajnej zmluvy, a v neposlednom rade realizácia samotnej transakcie.“

K ďalšiemu rozhodnutiu Michal Vach uvádza: „Ďalším významným opatrením bola podpora orientácie predaja vozidiel na percentuálny zisk z predaja. COVID-ový rok ukázal, že na dosiahnutie zisku nepotrebujeme predať veľký počet vozidiel, ak je výpadok predaja kompenzovaný vyšším ziskom z predaja vozidla. Na skupinovej úrovni vzrástol v roku 2021 hrubý zisk z predaja len z dôvodu vyššej percentuálnej marže medziročne o 4,5 mil. euro, v roku 2022 o ďalšie 3 mil. euro z rovnakého dôvodu.“

K rozhodujúcim opatreniam v oblasti finančného riadenia zaraďuje CFO podporu predaja retailového financovania a poistenia zákazníkom spoločnosti. Podpora spočívala v zmene provízneho poriadku pre dealerov (spoločnosti) ako aj samotných predajcov, ktorí tieto produkty predávajú.

Reštrukturalizácia oddelení priniesla ovocie

Michal Vach postupne nanovo nastavoval tímy ľudí, s ktorými pracuje.  Právne oddelenia a oddelenie HR prešli v priebehu posledných dvoch rokov kompletnou obmenou na každej pozícii, či doplnením tímu o nové pozície ako reakcia na výzvy, ktoré sú dnes na trhu práce. „V prípade ekonomického oddelenia v spoločnosti Motor-Car Bratislava sme za dva roky vymenili tretinu tímu a v obmene budeme pokračovať za účelom zvyšovania kvalifikácie na oddelení. Zmeny sme urobili aj na oddelení pohľadávok. Nových ľudí sa nám podarilo získať do firmy na víziu zmeny. Snažil som sa obklopiť ľuďmi, ktorí majú skúsenosti z iných firiem, a chcú veci meniť.“

Za kľúčový motivačný nástroj považuje Michal Vach pocit odborného i osobnostného rastu a sebarealizácie. Manažéri i zamestnanci dostávajú úlohy, ktoré ich na začiatku trochu vystrašia, ale na konci dňa ich úspešne zvládnu a posúvajú sa vpred, nakoľko sa zapájajú do kľúčových rozhodnutí firmy. „Každý takýto úspech zamestnanca oceňujem a odmeňujem aj finančne“ dodáva.

„Great Place to Work“

V rámci cesty k trvalo udržateľnému podnikaniu je možné v aktivitách spoločnosti identifikovať aktivity ako v environmentálnej tak aj v sociálnej i spoločenskej oblasti.

V rámci prezentácie environmentálnych opatrení Michal Vach uvádza, že vzhľadom na oblasť podnikania, bude aj spoločnosť Motor-Car súčasťou trendu predaja elektrických vozidiel. Okrem toho skupina investuje do fotovoltických elektrární a prestavuje showroomy s ohľadom na uhlíkovú stopu.

Sociálne opatrenia, ktoré spoločnosť realizuje je možné spoločne pomenovať ako stratégiu „Great Place to Work“, ktorej sa venuje aj Michal Vach ako CFO. Stratégia zahŕňa opatrenia na zvyšovanie angažovanosti ľudí cez zlepšenie pracovného prostredia, podpory spolupráce, zdravia zamestnancov ako aj tie, ktoré rozvíjajú ich odborné, komunikačné a obchodné, či manažérske zručnosti.

Michal Vach po ukončení štúdia finančného manažmentu podniku na Ekonomickej univerzite v Bratislave pracoval pre Moto-Car Slovensko na rôznych pozíciách. Od roku 2020 je finančným riaditeľom celej skupiny, pričom spoločnosť prešla pod jeho vedením so zmenou majiteľa aj komplikovaným procesom reštrukturalizácie na viacerých dôležitých úrovniach.

Zdieľať článok

CFO roka

CFO roka je ocenenie osobností za ich mimoriadny prínos, profesionálne výsledky a verejnú aktivitu v oblasti finančného riadenia na Slovensku.

Informácie

Organizátor

© 2024 CFO Club. All Rights Reserved.

Nominačný formulár CFO roka 2022