Marek Gombita

CFO

I.D.C. Holding, a.s.

Marek Gombita

CFO, I.D.C. Holding, a.s.

Finančný riaditeľ I.D.C. Holding, a.s. Marek Gombita je jedným zo siedmych nominovaných na cenu CFO roka 2022.

Spoločnosť I.D.C. Holding nadviazala na dedičstvo podnikov Pečivárne Sereď a Figaro Trnava a transformovala ich prostredníctvom investícií a modernizácií tak, že fungujú ešte úspešnejšie a efektívnejšie. Do modernizácie investovala spoločnosť za posledných 7 rokoch približne 130 miliónov eur a v súčasnosti preto dosahuje kvalitu najmodernejších prevádzok v potravinárskom priemysle – a to nielen v našom regióne, ale aj v porovnaní so závodmi v západnej Európe. I.D.C. Holding je materskou, výrobnou spoločnosťou so 100% obchodnými dcérskymi spoločnosťami v Čechách, Poľsku a Maďarsku.

Pozrite si jeho videovizitku

Iniciatívy vo finančnom riadení

Spoločnosť I.D.C. Holding prešla v posledných rokoch veľkými zmenami, ktoré zastrešoval práve Marek Gombita. K jeho významným iniciatívam a projektom vo finančnom riadení z uplynulého obdobia patrili najmä  reštrukturalizácia financovania, fúzia a definovanie nových stratégií, ktoré vyplynuli zo zmeny akcionárskej štruktúry: „Reštrukturalizáciu a fúziu máme úspešne za sebou, no stále ešte pracujeme na realizácii schválených stratégií napr. v oblasti HR a pripravujeme nové stratégie, napr. pred obchod a marketing. Snažíme sa identifikovať rezervy a znižovať náklady naprieč celou firmou, aby sme nemuseli v celej miere preniesť rast vstupných nákladov na ceny našich výrobkov. Okrem iného sa nám podarilo získať zamestnancov z tretích krajín.“

Detailné plánovanie ako priorita

Marek Gombita je v rámci svojej pozície zodpovedný za finančné stratégie ako aj získavanie finančných zdrojov. I.D.C. Holding financuje rozvoj a prevádzku z časti internými zdrojmi, financovanými z vlastného imania, a z časti externými, získanými z finančných trhov a z kapitálových trhov. Ako základ finančného manažmentu Marek Gombita uvádza „detailné plánovanie (dlhodobé aj krátkodobé) a pravidelné vyhodnocovanie plnenia plánu a navrhovania opatrení na korigovanie odchýlok na mesačnej báze prostredníctvom celoskupinového controllingu. Veľký dôraz kladieme na riadenie cash flow a menovú pozíciu, keďže viac ako polovicu výnosov máme v cudzích menách (CZK, PLN, HUF).“ Za najdôležitejšie kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) považuje EBITDA a plnenie kovenantov z úverových zmlúv a emisných podmienok.

Automatizácia a digitalizácia

V posledných siedmich rokoch spoločnosť I.D.C. Holding investovala približne 130 mil. eur do nových automatizovaných výrobných technológií a do digitalizácie zberu dát a spracovania dát. Marek Gombita považuje prínos automatizácie a digitalizácie za nepopierateľný: „Do mojej pôsobnosti patrí aj IT, kde sme definovali riadiace štandardy pre nové výrobné technológie a zabezpečenie prevádzky riadiacich systémov výrobných technológií. Prínosom digitálnej transformácie pre našu spoločnosť je aj automatické vyťažovanie došlých faktúr a ich elektronický obeh a schvaľovanie. Medzi prínosy automatizácie a digitalizácie zaraďujem aj automatický zber dát z výrobných liniek, ktoré nám poskytujú množstvo informácií slúžiacich pre návrh opatrení na zvýšenie kvality a produktivity.“

Rozvoj zamestnancov

Marek Gombita má vo svojej kompetencii aj HR a za základ dobrých vzťahov a dobrého pracovného výkonu považuje otvorenosť a motiváciu. „Snažíme sa v spoločnosti vytvoriť pre našich zamestnancov prostredie, ktoré by ich motivovalo aj stabilitou a istotou pracovného prostredia, prácou na nových projektoch, možnosť interného postupu či značnou mierou „slobody“ pri práci v zmysle podávania návrhov, hľadania riešení. Spokojnosť zamestnancov zisťujeme aj prostredníctvom anonymného prieskumu spokojnosti a pravidelným ročným hodnotením.

Za jedno z opatrení, ktoré podporuje nízku fluktuáciu v manažmente považuje Marek Gombita plán nástupníctva. „Plán nástupníctva vychádza napr. i z pravidelného ročného hodnotenia, kde ako vedúci zamestnanec zisťujem potenciál zamestnanca a zároveň má zamestnanec možnosť vyjadriť svoje záujmy. Na základe vzájomnej dohody nastavujeme i prípadné rozvojové a vzdelávacie aktivity.“

Snaha o trvalú udržateľnosť

V spoločnosť I.D.C. Holding v súčasnosti prebiehajú diskusie na tému strategického zastrešenia environmentálnych, sociálnych a riadiacich kritérií (ESG) ako aj trvalej udržateľnosti. Marek Gombita však zdôrazňuje, že „spoločnosť venuje pozornosť ochrane životného prostredia a trvalej udržateľnosti napr. minimalizovaním nespracovateľného odpadu, bezobalovou manipuláciou so surovinami, maximálnym využívaním vratných obalov, znižovaním energetickej náročnosti budov a výrobného procesu a mnoho ďalších.“

Marek Gombita do I.D.C. Holdingu nastúpil už v roku 1999, rok po absolvovaní Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave. Osem rokov pôsobil v potravinárskej skupine na oddelení kapitálového trhu, ktoré od roku 2001 viedol. Dnes ako finančno-ekonomický riaditeľ je zodpovedný za financie, IT  ako aj oblasť HR nielen v IDC Holding,  ale aj jej dcérskych spoločnostiach.

Zdieľať článok

CFO roka

CFO roka je ocenenie osobností za ich mimoriadny prínos, profesionálne výsledky a verejnú aktivitu v oblasti finančného riadenia na Slovensku.

Informácie

Organizátor

© 2024 CFO Club. All Rights Reserved.

Nominačný formulár CFO roka 2022