Lenka Smreková

CFO

MH Teplárenský holding, a.s.

Lenka Smreková

CFO, MH Teplárenský holding, a.s.

Finančná riaditeľka MH Teplárenský holding, a.s.  Lenka Smreková je jednou zo siedmych nominovaných na cenu CFO roka 2022.

MH Teplárenský holding, a.s. (MHTH) v roku 2022 prešiel zásadnou transformáciou. Pôvodne šesť samostatných a neprepojených teplárenských spoločností sa zlúčilo do jednej silnej zintegrovanej štátnej spoločnosti. Na tejto transformácii sa významne podieľala aj CFO Lenka Smreková. MHTH v súčasnosti už vyše roka zásobuje teplom až polovicu obyvateľov Slovenska napojených na centralizovaný systém zásobovania teplom. V roku 2022 dosiahli štátne teplárne historicky najlepší zisk po zdanení 58,7 mil. eur. 

Pozrite si jej videovizitku

MHTH, ktorý prepája aktivity závodov v Bratislave, Trnave, Zvolene, Martine, Žiline a v Košiciach poskytuje služby pre približne 320 000 domácností a asi milión obyvateľov za férové ceny.

Transformácia do silného zintegrovaného holdingu

Rok 2022 bol pre MHTH rokom právneho zlúčenia 6 teplárenských spoločností do jednej silnej zintegrovanej spoločnosti. Zlúčenie v regulovanom prostredí v takomto rozsahu je na Slovensku unikátne. Súčasťou transformácie bolo aj zjednotenie všetkých kľúčových systémov – implementoval sa aj jeden ekonomický informačný systém – nielen pre účtovníctvo, ale aj údržbu, nákupný proces a kontroling. Súčasťou procesu bola aj zmena postupov, zjednotenie všetkých číselníkov a jasné nastavenie procesov a zodpovedností. Všetky podporné činnosti sa centralizovali. Za oblasť financií sa centralizoval nákup, účtovníctvo, platobný styk a kontroling.

Vďaka zlúčeniu v MHTH znížili aj počet štatutárov a členov dozornej rady z 36 na 6. 

 

V rámci centrálneho nákupu spoločnosť, vďaka nastaveniu jednotných pravidiel, efektivite a agregovaní súťaží, zrealizovala z pohľadu objemu o 110 % vyšší pretendrovaný objem (z 28,5 mil. eur na 59,8 mil. eur), a to pri menšom počte súťaží aj nákupcov v porovnaní s rokom 2021. Dosiahnutá trhová úspora pri centrálnom nákupe v roku 2022 bola na úrovni 13,4 % (4  mil. eur).

 

Finančná riaditeľka Lenka Smreková menuje aj ďalšie úspechy v oblasti dosiahnutých výsledkov: „V roku 2022 sme dosiahli historicky najlepšiu EBITDU, na úrovni viac ako 110 mil. eur, zisk po zdanení bol na úrovni 58,7 mil. eur. A to nielen vďaka vysokej trhovej cene elektriny, ale aj vďaka optimalizácií procesov, optimálnom radení zdrojov a aj optimalizácií nákladov – napríklad, pri nákladoch na údržbu sme dosiahli úsporu 17 %. Vďaka tomuto výsledku môžeme, v súlade s našou celkovou stratégiou, investovať do modernizácie našich zariadení na výrobu tepla, ale aj dekarbonizácie, prostredníctvom zavádzania nových inovatívnych technológií a diverzifikácii palivovej základne.“ 

Prepojenie firemnej kultúry s firemnou stratégiou

Víziu, poslanie a hodnoty definoval v rámci MHTH tím dizajnérov, ktorého súčasťou bola aj CFO Lenka Smreková. Následne sa v súlade s firemnou kultúrou vytvorila aj päťročná stratégia s jasne zadefinovanou strategickou mapou. Táto stratégia predstavuje základ pre tvorbu päťročného plánu hospodárenia a investícii spoločnosti. 

Pre mňa osobne bola veľmi inšpiratívna zmena firemnej kultúry, ktorú sme si spoločne zadefinovali, akceptovali a aj odkomunikovali bez zásahov z vonkajšieho prostredia. Následne sme si spoločne zadefinovali aj našu firemnú stratégiu,“ hovorí Lenka Smreková.

Vlastné, úverové aj európske finančné zdroje

Z titulu svojej funkcie je Lenka Smreková zodpovedná aj za získavanie potrebných finančných zdrojov. V roku 2022 zastrešila negociáciu a podpísanie syndikovaného zeleného úveru s ESG kovenantom, prvého pre štátnu spoločnosť. Spoločnosť tak refinancovala staré úvery z 22 rôznych úverových zmlúv v celkovej hodnote 130 mil. eur a získala aj nový úverový rámec. K financovaniu investícií holdingu uvádza: „Investície financujeme buď z vlastných, alebo úverových zdrojov. Aktuálne sú pre nás relevantné aj prostriedky fondov Európskej únie, najmä Modernizačný fond. Úspešné čerpanie týchto prostriedkov nám významne pomôže pri realizácií investícií s cieľom dekarbonizovať naše zdroje a nepriamo aj znížiť cenu tepla.“ 

Podpora vzdelávania ako súčasť agendy CFO

MHTH, za aktívnej účasti HR tímu, aktívne spolupracuje so školami, a to najmä prednáškami a aktivitami, ktoré prepájajú prax s teóriou. MHTH ako prvá štátna a energetická spoločnosť sa rozhodla v novom školskom roku spolupracovať s neziskovým združením Nexteria v Bratislave a Košiciach. Pretože MHTH záleží na vzdelávaní mladých spôsobom, ktorý zabezpečí, aby ostali na Slovensku. Navyše MHTH spolupracuje aj s inými združeniami, ako je napríklad Pontis alebo Aliancia pre mladých.

Kontinuálne sa zvyšuje ekonomická gramotnosť zamestnancov prostredníctvom interných školení. A to najmä v oblasti cenotvorby a správnej interpretácie hospodárskych výsledkov s prepojením technických ukazovateľov s finančnými.

„Zaviedli sme aj pravidelnú tzv. rannú kávu s vedením. Účelom je priebežne informovať zamestnancov o aktuálnom dianí a umožniť im aj klásť otázky. Keďže sme v 6 mestách, robíme to formou webináru,“ dodáva k téme vzdelávania Lenka Smreková.  

Ukončenie uhoľných prevádzok ako priorita

V rámci snahy o trvalú udržateľnosť smeruje MH Teplárenský holding a.s. k ukončeniu uhoľných prevádzok v Košiciach a Žiline. V oblasti enviromentálneho aspektu udržateľného riadenia spoločnosť zvyšuje podiel obnoviteľných zdrojov tepla (geoterm, biomasa) a využitie odpadového tepla, čím významne znižuje podiel emisií aj v rámci celého Slovenska.  

Lenka Smreková po štúdiu na Ekonomickej fakulte Technickej univerzite v Košiciach pracovala na audítorských pozíciách pre rôzne spoločnosti. Na pozíciu finančnej riaditeľky bola prvýkrát menovaná v spoločnosti Svet Zdravia a.s. a Procare a.s., potom ako v týchto spoločnostiach pôsobila ako seniorná finančná manažérka. Od roku 2020 pôsobila ako CFO v Teplárni Košice v skratke TEKO, a.s, a zároveň CFO vtedy ešte virtuálneho MH Teplárenského holdingu, a.s. 

Zdieľať článok

CFO roka

CFO roka je ocenenie osobností za ich mimoriadny prínos, profesionálne výsledky a verejnú aktivitu v oblasti finančného riadenia na Slovensku.

Informácie

Organizátor

© 2024 CFO Club. All Rights Reserved.

Nominačný formulár CFO roka 2022